Các vị chân sư Đại thủ ấn

Precio Gandhi $62

Các vị chân sư Đại thủ ấn

Các vị chân sư Đại thủ ấn

ISBN
b887c92e-3968-3ac7-b0eb-8f07c52016c5
Tám muoi tu v? d?i su trong tác ph?m này là nh?ng v? t? su c?a phái Ð?i th? ?n truy?n th?ng, s?ng trong th?i k? t? th? k? th? 8 d?n th? k? 12. Nh?ng thi?n su này dã hình thành và sáng t?o nh?ng phuong cách thi?n d?nh d?c thù d? t? tu t?p và giác ng?. V? sau, các môn d? c?a h? cung dã thành công khi áp d?ng nh?ng phuong cách thi?n d?nh này. Các b?c thi?n su Ð?i th? ?n khi ng? du?c chân tính thì du?c g?i là Ð?i thành t?u gi? (Mahasiddha). Tác ph?m này du?c rút t?a t? kinh van Tây T?ng, g?i là Truy?n thuy?t v? tám muoi tu v? thánh tang (Grub thob brgyad bcu tsa bzhi’i lo rgyus) du?c dánh giá r?t cao vì tính s? li?u và c? th? c?a các phuong pháp tu t?p mà nh?ng d?i thi?n su này dã áp d?ng và thành t?u.
  • Categoría BISAC REL007050
  • Formato Epub 2
  • Idioma Inglés
  • Año 2016
Agregar a mi lista de deseos